อาจารย์น้ำฝน  บัวทอง
โทรศัพท์  0-2320-2777 ต่อ 1319 หรือ 081-134-2776
คุณวุฒิ  กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
อาจารย์พิศลย์  ธนินเลิศศักดิ์
โทรศัพท์  0-2320-2777 ต่อ 1319
คุณวุฒิ  กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
   อาจารย์บุญญสิตา บุษปะเกศ
โทรศัพท์  0-2320-2777 ต่อ 1319
คุณวุฒิ  บธ.ม. (การจัดการ)  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต