อาจารย์หวัน วงศ์แก่นท้าว
โทรศัพท์  0-2320-2777 ต่อ 1319
คุณวุฒิ ศบ.ม. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์พิศลย์  ธนินเลิศศักดิ์
โทรศัพท์  0-2320-2777 ต่อ 1319
คุณวุฒิ  กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
   อาจารย์บุญญสิตา บุษปะเกศ
โทรศัพท์  0-2320-2777 ต่อ 1319
คุณวุฒิ  บธ.ม. (การจัดการ)  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต