สถานที่ติดต่อ

หน่วยบริการจัดหางาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
1761  ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  10250
โทรศัพท์  0-2320-2777 ต่อ 1319 โทรสาร 0-2321-2643 หรือ 0-2321-4444

Facebook

Fulltime E-job kbu

Parttime E-job kbu

E-mail

jobservice@kbu.ac.th

สถานที่ตั้งของหน่วยบริการจัดหางาน

อาคารเกษมสรรค์ ชั้น 2 วิทยาเขตพัฒนาการ