โครงการอบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     
  โครงการการแสดงบทบาทสมมติ เรื่อง "การเตรียมตัวและการสัมภาษณ์งาน"
     
  โครงการมัชฌิมนิเทศ หัวข้อ "คุณธรรมจริยธรรมและการเตรียมตัวด้านอาชีพสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
     
  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เรื่องบริหารเวลาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียน
     
  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เรื่องการใช้เทคนิค Mind Map
     
  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เรื่องสมาธิกับการเรียน