วิสัยทัศน์

บริการจัดหางาน เพื่อส่งเสริมภาวะการมีงานทำ

พันธกิจ

จัดหางานให้แก่ นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่าและผู้สนใจ โดยใช้รูปแบบ  และวิธีการต่าง ๆ  และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการเตรียมตัวสู่โลกภายนอก

คำขวัญ

แนะแนวทางสู่ความสำเร็จ

ขอบข่ายงาน

 1. งานจัดหางาน
 2. บริการข้อมูลแหล่งงานและบริษัทรับสมัครงาน
 3. บริการจัดหางานแก่นักศึกษา/ บัณฑิต
 4. การประสานกับทางหน่วยงานบริษัท
 5. บริการข้อมูลบริษัทฝึกงาน
 6. โครงการตลาดนัดแรงงาน
 7. งานการศึกษาและอาชีพ
 8. บริการข้อมูลการศึกษา
 9. บริการข้อมูลด้านอาชีพ
 10. โครงการด้านการศึกษาและอาชีพ
 11. งานบริการปรึกษา
 12. บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครงาน, การศึกษาต่อ, การฝึกงาน, และการประกอบอาชีพ
 13. งานทดสอบทางจิตวิทยา
 14. บริการแบบทดสอบด้านอาชีพ และการค้นหาตนเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจ
 15. งานสารสนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 16. บริการข้อมูลด้านการศึกษา/ อาชีพ/ การเตรียมตัวสมัครงาน/ การพัฒนาตนเอง
 17. สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

โครงสร้างลักษณะงานหน่วยบริการจัดหางาน